VEDTEKTER FOR VESTERÅLEN FOTOKLUBB (VFK)
Endring vedtatt 1.2.2018

1. Formål
VFK skal være et forum for fotointeresserte i Vesterålen, hvor medlemmene gjennom møter, kurs, utstillinger, ekskursjoner, konkurranser og samarbeid med andre klubber deler og utvikler sine fotokunnskaper.

2. Medlemskap
VFK er åpen for alle.

3. Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales innen utgangen av februar.

4. Organisasjon
Klubbens organer er årsmøtet og styret.

– Årsmøtet
Klubbens øverste myndighet er årsmøtet.
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar.

Årsmøtet skal behandle:
a. godkjenning av innkalling
b. valg av ordstyrer og referent
c. styrets beretning og regnskap for foregående år
d. fastsetting av kontingent
e. innkomne saker
f. valg av styre
g. valg av revisor
h. valg av to medlemmer til valgkomité.

Innkalling til årsmøtet gjøres med 3 ukers varsel via e-post.
Forslag til årsmøtet må være innkommet til styret innen 2 uker før årsmøtet avholdes.

Vedtak på årsmøtet treffes ved simpelt flertall.
Hvert medlem har 1 stemme.
Vedtektsendring krever 2/3 flertall.

– Styret
Styret består av 4 medlemmer og har følgende sammensetning:
Leder, nestleder / sekretær, kasserer og styremedlem.
Styret velges av årsmøtet.
Leder velges separat av årsmøtet.
I tillegg velges en varamedlemmer og revisor.

Valg av medlemmer til styret skal fortrinnsvis gjelde for 2 år.
Halvparten av styrets medlemmer, utenom leder, er på valg hvert år.
Valgkomitè velges hvert år.
Styret er beslutningsdyktig når 4 av medlemmene er til stede, herunder leder eller nestleder.
Varamedlemmer har anledning til å delta på alle møter, men vil utenom forfall, kun ha talerett og ikke stemmerett.

Styret skal foreta den daglige driften av klubben og klubbens møter, styret kan også delegere møteledelse til medlemmer. Sekretær skal føre møteprotokoll og besørge klubbens korrespondanse i samråd med styret. Referat fra styre- og medlems-møter skal være tilgjengelig for medlemmene.
Kasserer skal føre klubbens regnskap og kreve inn kontingent. Styret skal påse at klubbens utgifter bli hold innenfor rammer av det evt. vedtatte budsjett. Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember.
Styret har fullmakt til å oppnevne utvalg til spesielle oppdrag eller funksjoner. Styret kan gi retningslinjer for de utvalg som oppnevnes.
Styret skal føre protokoll med klubbens økonomi og kan til enhver tid kreve fremlagt klubbens eller de enkelte utvalgs regnskaper.

5. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når et flertall av styrets medlemmer, eller 1/3 av klubbens medlemmer forlanger dette.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er årsak til innkallingen.
Innkallingen skal skje med samme frister som for ordinært årsmøte.

6. Uakseptabel adferd i klubbsammenheng
Ved uakseptabel adferd i klubbsammenheng kan styret gi advarsel og treffe nødvendige tiltak.

7. Oppløsning
Ordinært årsmøte kan ved 2/3 flertall bestemme at klubben skal oppløses, herunder treffe vedtak om klubbens midler.