Det innkalles herved til årsmøte i Vesterålen Fotoklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag 19. februar kl. 20:00, møtelokalet i kjeller ved Sortland videregående skole.

Saker:

1 .Valg av møteleder og referent.

2. Valg av personer til underskriving av protokoll.

3. Godkjenning av innkalling.

4. Årsmelding.

5. Regnskap – godkjenning av regnskap.

6. Fastsettelse av kontingent.

7. Valg

Leder

Ett styremedlem

Revisor.

8. Innmeldte saker.

Saker til årsmøtet må være meldt styret senest 14 dager før møtedato. Evt. saker sendes til leder@vefoto.no .

Med vennlig hilsen

Styret

PS Det blir ikke medlemsmøte den 5.februar, men flyttes til Årsmøtet, etter at årsmøtesakene er behandlet.