Det innkalles herved til
årsmøte i SVGS kjeller 4. februar kl. 20:00.

Det varsles herved om
vedtektsendring, som bestemt i vedtekt.

Sak 1: Valg av
møteleder og referent

Sak 2: Valg av 2 personer til
underskrift av protokoll

Sak 3: Godkjenning av
innkalling

Sak 4: Årsmelding 2015

Sak 5: Regnskap 2015

Sak 6: Fastsettelse av
kontingent. Forslag: Som for 2015. 550,-/275,-/450,-

Sak 7: Valg av leder 1. år. Valg av styremedlem for 2
år (Sten Are Nilsen er på valg). Valg av valgkomite. Valgkomite kommer med
forslag

Sak 8. Innmeldte saker.

Vedtektsendring:
(Meldt av årsmøte 2015) Vedtektene
sier at regnskap, årsmelding og valgkomitéens innstilling skal følge innkalling

Forslag:
Regnskap, årsmelding og valgkomitéens
innstilling legges ikke med innkalling men fremlegges på årsmøtet

Vedtektsendring: (Meldt av årsmøte 2015) Styret fikk i
oppdrag fra årsmøte 2015 om å utforme ett oppsett hvor det presiseres hva som
er styrets plikter.

Forslag: Styret skal foreta den daglige
driften av klubben og klubbens møter, styret kan også delegere møteledelse til
medlemmer. Sekretær skal føre møteprotokoll og besørge klubbens korrespondanse
i samråd med styret. Referat fra styre- og medlems- møter skal være
tilgjengelig for medlemmene

Kasserer
skal føre klubbens regnskap og kreve inn kontingent. Styret skal påse at
klubbens utgifter bli hold innenfor rammer av det evt. vedtatte budsjett.
Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember.

Styret
har fullmakt til å oppnevne utvalg til spesielle oppdrag eller funksjoner.
Styret kan gi retningslinjer for de utvalg som oppnevnes.

Styret
skal føre protokoll med klubbens økonomi og kan til enhver tid kreve fremlagt
klubbens eller de enkelte utvalgs regnskaper

Har
du saker som du ønsker årsmøtet skal behandle?

Slike
saker må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Det må fremkomme
hvem som foreslår saken, og det skal legges ved forslag til vedtak. Saker kan
sendes leder@vefoto.no

Styret