Det innkalles herved til årsmøte i Vesterålen Fotoklubb
torsdag 2. februar kl. 20:00 i SVGS kjeller.

Saksliste:

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sak 2: Valg av to personer til underskrift av
protokoll

Sak 3: Godkjenning av innkalling

Sak 4: Årsmelding 2016

Sak 5: Regnskap 2016

Sak 6:
Fastsettelse av kontingent. Styrets forslag: Økes. 600,- og
300,- for familiemedlem. NSFF har økt sin andel fra 150,- til 175,-

Sak 7.
Innmeldte saker.

Sak 8:
Valg

Leder ett år.

Styremedlemmer. Velges for ett
og to år.

Valg av styre (På valg: Kurt Heggelund, Lars Prytz, Raymond Ramstad, Yvonne
Reinholdtsen, Stein Olav Hogstad og Karen-Anne Baartvedt.). Revisor Torbjørn
Jentoftsen er på valg. Arbeidsgruppa, Leif Halland, Tom Lindbeck og Benny
Høynes er på valg.

Enkel
servering

Innmeldte saker må meldes styret senest 14 dager før
årsmøtet.

Etter årsmøtet fortsetter vi med klubbkveld:

Månedens bilde

Øyvind Ingvaldsen viser bilder

Styret