Det innkalles til årsmøte i Vesterålen Fotoklubb torsdag 1.
februar kl. 20:00

Det gjøres oppmerksom på at det ligger inne forslag på
endring av vedtekter.

Saksliste:

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sak 2: Valg av to personer til underskrift av
protokoll

Sak 3: Godkjenning av innkalling

Sak 4: Årsmelding 2017

Sak 5: Regnskap 2017

Sak 6:
Fastsettelse av kontingent. Styrets forslag: Uendret kontingent.

Sak 7. Innmeldte saker: Endring av styrets sammensetning og
endring av aktivitetsgruppe. Styret består i dag av fem faste medlemmer og to
vara.

Forslag 1: Styret skal bestå av fire medlemmer og en vara. Aktivitets-gruppa
legges ned. Styret kan opprette aktivitets-gruppe til de prosjekt der det er
nødvendig.

Fra vedtekt: Styret har fullmakt til å oppnevne utvalg
til spesielle oppdrag eller funksjoner. Styret kan gi retningslinjer for de
utvalg som oppnevnes.

Forslag 2: Aktivitetsgruppa og antall styremedlemmer beholdes
som i dag. Kun styremedlemmer velges inn i aktivitets-gruppa.

Sak 8:
Valg

Leder velges for ett år.

Styremedlemmer. Velges for ett
og to år.

Valg
av styre (På valg: Kurt Heggelund, Sten Are Nilsen, Yvonne Reinholdtsen. Det
skal også velges to stk. vara til styret). Ved evt. vedtektsendring ang. styrets sammensetning endres vilkårene for antallet styremedlemmer og vara som velges.

Valg av leder. Leder velges for ett år.

Aktivitetsgruppa: Benny Høynes
er på valg.

Valgkomite: Jarle Solheim og
Svein Fredriksen er på valg

Enkel
servering

Ønsker du å
melde saker til årsmøtet. Slike saker må være styret i hende senest 14 dager
før årsmøtet avholdes. Saker sendes leder@vefoto.no

Styret