Tid og sted: Kunngjøres senere i e-post

Enkel servering

Saksliste:

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sak 2: Godkjenning av innkalling

Sak 3: Valg av to personer til underskrift av protokoll

Sak 4: Årsmelding 2021 (tilsendt)

Sak 5: Regnskap 2021 (tilsendt)

Sak 6: Fastsettelse av kontingent

Sak 7: Starttid for møtene

Sak 8: Fastsettelse av premiestørrelse for Årets fotograf

Sak 9: Eventuelt

Sak 10: Valg

Leder                                    : Velges for ett år.

Styremedlem                        : Velges for to år.

Styremedlem                        : Velges for to år.

Vara                                      : Velges for to år.
Valgkomite to personer         : Velges for ett år.

Valgkomiteens innstilling ettersendes.

Hvis du ønsker å melde saker til årsmøtet, må de være styret i hende innen 9. februar. Saker sendes leder@vefoto.no.

Styret