ÅRSMØTE 3. MARS 2011

Til stede: 16 personer.

VEDTEKTER

Årsmøtet 2010 vedtok at styret skulle lage nye vedtekter. Årsmøtet 2010 la føringer om at

valgkomitè heretter skulle velges for 1 år av gangen, og at styret skulle vurdere antall

medlemmer i aktivitetsgruppa.

I årsmøtet 2011 ble følgende forslag til nye vedtekter behandlet og enstemmig vedtatt før

øvrige saker på sakslista.

1. Formål

VFK skal være et forum for fotointeresserte i Vesterålen, hvor medlemmene gjennom møter,

kurs, utstillinger, ekskursjoner, konkurranser og samarbeid med andre klubber deler og

utvikler sine fotokunnskaper.

2. Medlemskap

VFK er åpen for alle.

3. Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales innen utgangen av mars.

4. Organisasjon

Klubbens organer er årsmøtet og styret.

– Årsmøtet

Klubbens øverste myndighet er årsmøtet.

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar.

Årsmøtet skal behandle:

a. godkjenning av innkalling

b. valg av ordstyrer og referent

c. styrets beretning og regnskap for foregående år

d. fastsetting av kontingent

e. innkomne saker

f. valg av styre

g. valg av revisor

h. valg av to medlemmer til valgkomitè.

Innkalling til årsmøtet gjøres med 3 ukers varsel via e-post.

Forslag til årsmøtet må være innkommet til styret innen 2 uker før årsmøtet avholdes.

Følgende saksdokumenter vedlegges innkallingen:

– styrets årsberetning og regnskap

– valgkomitèens innstilling.

Vedtak på årsmøtet treffes ved simpelt flertall.

Hvert medlem har 1 stemme.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall.

– Styret

Styret består av 5 medlemmer og har følgende sammensetning:

Leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem.

Styret velges av årsmøtet.

Leder velges separat av årsmøtet.

I tillegge velges to varamedlemmer og revisor.

Valg av medlemmer til styret skal fortrinnsvis gjelde for 2 år.

Halvparten av styrets medlemmer, utenom leder, er på valg hvert år.

Styret er beslutningsdyktig når 4 av medlemmene er til stede, herunder leder eller nestleder.

Varamedlemmer har anledning til å delta på alle møter, men vil utenom forfall, kun ha talerett

og ikke stemmerett.

5. Aktivitetsgruppe

VFK skal til enhver tid ha en aktivitetsgruppe, bestående av minst 3 medlemmer. Gruppa skal

bistå styret med planlegging og gjennomføring av konkurranser, fototurer og andre aktiviteter.

Aktivitetsgruppa konstituerer seg selv.

6. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når et flertall av styrets medlemmer, eller 1/3 av

klubbens medlemmer forlanger dette.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er årsak til innkallingen.

Innkallingen skal skje med samme frister som for ordinært årsmøte.

7. Uakseptabel adferd i klubbsammenheng

Ved uakseptabel adferd i klubbsammenheng kan styret gi advarsel og treffe nødvendige tiltak.

8. Oppløsning

Ordinært årsmøte kan ved 2/3 flertall bestemme at klubben skal oppløses, herunder treffe

vedtak om klubbens midler.

ÅRSMØTET FORTSATTE MED FØLGENDE SAKER:


Sak 1. Godkjenning av innkalling

Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Leif Halland

Referent: Aina Olsen Midtun.

Sak 3. Styrets beretning og regnskap

Årsmelding for 2010. Leif Halland refererte. Enstemmig vedtatt.

Regnskap for 2010. Tom Lindbeck refererte. Enstemmig vedtatt.

Sak 4. Fastsetting av kontingent

Gjeldende kontingenter videreføres.

Vanlig kontingent er kr 500,- pr år. For 2. person i samme husstand er prisen kr 250,-.

For pensjoniser og ungdom er kontingenten kr 250,-.

Enstemmig vedtatt.

Sak 5. Innkomne saker

Ingen.

Sak 6. Valg av styre

For valg av styre 2011 har følgende opplysninger vært gitt til valgkomitèen:

Leder Leif Halland på valg

Nestleder Håkon Iversen på valg

Kasserer Tom Lindbeck på valg

Sekretær Aina Olsen Midtun ikke på valg

Styremedlem Karianne Holte ikke på valg

Vara Yvonne Reinholdtsen på valg

Remi Nyheim på valg

Revisor Torbjørn Jentoftsen på valg

Aktivitetsgruppe Oddvar Olsen ikke på valg

Øyvind H Ingvaldsen ikke på valg

Geir Lundli på valg

Remi Nyheim på valg

Raimond Ramstad på valg

Valgkomitè Geir Lundli på valg

Yngve Dyrø på valg

Valgkomitèens forslag til styre for 2011:

Leder Yvonne Reinholdtsen (valgt for 2 år, derav 1. året som leder)

Nestleder Kurt Heggelund (valgt for 2 år)

Kasserer Raimond Ramstad (valgt for 2 år)

Sekretær Aina Olsen Midtun (ikke på valg)

Styremedlem Karianne Holte (ikke på valg)

1. vara Håkon Iversen (valgt for 2 år)

2. vara Geir Lundli (valgt for 2 år)

Revisor Torbjørn Jentoftsen (valgt for 2 år).

Aktivitetsgruppe Øyvind Heglum Ingvaldsen (ikke på valg)

Oddvar Olsen (ikke på valg)

Lars Prytz (valgt for 2 år).

Valgkomitèens forslag ble enstemmig vedtatt.

ETTER ÅRSMØTET FORTSATTE VI MED VANLIG KLUBBKVELD

1. Månedens bilde.

Mette Larsen vant konkurransen.

2. Årets Fotograf for 2010

Geir Lundli vant konkurransen.

3. Årets Fotograf for 2011

Første tema «linjer» skulle leveres i dag.

Leder vil sende ut informasjon om størrelse og kvalitet på bildene som skal innleveres.

Bildene overføres til ny leder.

4. Innlevering av bilder til «Månedens bilde»

Bilder til konkurransen leveres heretter digitalt.

Leder vil komme med nærmere info om kvalitet og størrelse.