Blog Image

Vesterålen Fotoklubb (VFK)

Referat medlemsmøte

Kunngjøringer Posted on 08 jan, 2012 15:24:06

KLUBBKVELD 05.01.12

23 personer møtte.

1. Presentasjon
5 nye møtte, og vi tok en rask presentasjonsrunde.

2. Besøk av fotograf Øyvind Stavnes
Øyvind Stavnes er etablert fotograf i Øksnes. Han fortalte om sin vei fra hobby- til etablert fotograf.
Øyvind har en 2-års periode vært bosatt i Afrika.
Vi fikk se bilder fra hans daglige arbeid i Øksnes og fra oppholdet i Afrika.

3. Duplo Kopisenter – informasjon om fotoprint
VFK har fått info om hvilke kvaliteter og størrelser Duplo kan levere av fotoprint. Duplo tilbyr
klubbens medlemmer 10% rabatt.
Alle som var til stede fikk utdelt infobrevet fra Duplo.

4. Månedens bilde
Daniel Erstad vant konkurransen.
Ut fra diskusjonen som oppsto, vil styret lage en oversikt over følgende punkter til konkurransen:
– antall bilder hver deltaker kan levere
– bildekvalitet
– tidsfrist for levering
– til hvilken adresse bilder til konkurransen skal sendes
– til hvilken adresse vinnerbildet skal sendes for å komme på trykk i avisen.

5. Årets Fotograf
Aktivitetsgruppas forslag til temaer for «Årets Fotograf 2012» er nå klar.
Gruppa har også kommet med forslag til tidspunkt for innlevering, juryering og presentasjon av
vinner. Styret vil behandle gruppas forslag på første styremøte, og komme med informasjon til
klubben.

6. Diverse
Torbjørn Jentoftsen orienterte om sin erfaring ved kjøp av passepartout hos Galleri Vesterålen.
Galleriet vil gi rabatt til de som er på VFK`s medlemsliste forutsatt at slik liste leveres galleriet.Referat medlemsmøte

Kunngjøringer Posted on 13 okt, 2011 00:44:48

Klubbkveld 06.10.11
18 personer møtte.
1. Informasjon fra styremøte
Yvonne orienterte fra styremøtet 28.09.11.
Følgende saker som styret hadde behandlet ble diskutert spesielt:
– Julemessa på Jennestad
Sten-Are Nilsen mottar bilder fra de av klubbens medlemmer som ønsker å stille ut for salg.
Bilder leveres til han innen 4. november. Bildene må ha passepartout og bakplate.
– Medlemskap i NSFF
Styret fikk i oppdrag å utrede dette som sak til årsmøtet.
– Arrangere klubbkvelder andre steder i Vesterålen enn Sortland
Det var en viss interesse for dette. I så fall må dette legges til rette av klubbmedlemmer fra det
aktuelle stedet.
2. Utstilling i Storsenteret
VFK`s utstilling i Storsenteret skiftes ut innen 20.10.11.
Leif Halland har ansvar for utbedring av opphengsystemet. Utskifting av rammer må også vurderes.
Medlemmer bidrar med 1 bilde hver.
3. Månedens bilde
Bildene ble levert digitalt og diskutert i plenum. 3 personer juryerte til slutt.
Leif Halland vant.
4. Bildestafett
Leif Halland viste bilder fra sin tur til Finnmark sommeren 2011.
5. Makrofotografering
Kveldens tema var makrofotografering. Resultater fra kveldens øvelse vises på neste møte.
6. Annet
Det kom opp spørsmål om prissetting av foto ved eventuelt salg.
For A3 er kr 800,- en aktuell pris. Dette for foto uten passepartout.Oktober

Månedens bilde Posted on 13 okt, 2011 00:40:47


Ohms Lov

Fotograf: Leif HallandMånedens bilde September

Månedens bilde Posted on 04 sep, 2011 17:38:29

En magisk aften mot Tindsøya av Geir LundliReferat medlemsmøte

Kunngjøringer Posted on 04 sep, 2011 17:35:02Medlemsmøte

Kunngjøringer Posted on 29 aug, 2011 22:47:58

Hei

Torsdag 1. september kl 2000 på
Rødskolen, starter vi opp nytt semester i klubben og håper høsten skal gi oss
gode fotoopplevelser. På kommende møte er det satt opp følgende møteplan:
1.
Velkomstord fra leder
2. Vi som var med på vårturen til Vestbygda, har med
oss våre bildene på minnepenn og vi viser dem for hverandre. Her må alle stille
opp.
3. Vi tar opp til diskusjon spørsmålene:
– Hvorfor er antallet på
medlemmer i klubben blitt halvert i løpet av de siste årene? Og hva
gjøres?
4. Innlevering av månedens bilde.
5. Innlevering av bildet til
Årets fotograf. Tema: Flora
6. Torbjørn Jentoftsen viser bilder
7. Øyvind
Ingvaldsen viser bilder fra Sør-Frakrike

Velkommen til møtet i
fotoklubben!=Medlemsmøte

Kunngjøringer Posted on 07 jun, 2011 17:22:14

SOMMERTUREN FOR VESTERÅLEN FOTOKLUBB

Torsdag 9. juni blir det foto- og grilltur for medlemmene i fotoklubben.

– Vi drar fra Statoil på Sortland kl. 1700.

– Vi drar til Vestbygda Lødingen.

– Første obligatoriske fotostopp blir på Hesten – med bedårende utsyn mot Rinøyvåg og andre herligheter.

– Klokka 2000 samles i i Vojesvingan, ca. 2 Km før Vestbygda kirke. Her blir det grilling og godsaker. Hver tar med sitt og litt til. Vi stiller med grill, grillkull, tennvæske og partytelt. Du tar med campingstol.

– Kvelden avsluttes ikke før vi har besøkt Øyet i stein – Lødingen sitt bidrag i Skulpturlandskap Nordland.

Før avreise fra Sortland etableres mobilkontakt med deltakerne slik at ingen kjører seg bort og går glipp av turen. I utgangspunktet settes en høy terskel for at turen skal avlyses på grunn av skitvær. Vi rekner med at det blir en flott tur uansett.

Dersom dere fra fotoklubbene i Øksnes og Andøy har lyst på å delta på sommerturen, så er dere hjertelig velkommen.Referat fra Årsmøtet.

Kunngjøringer Posted on 06 mar, 2011 03:36:03

ÅRSMØTE 3. MARS 2011

Til stede: 16 personer.

VEDTEKTER

Årsmøtet 2010 vedtok at styret skulle lage nye vedtekter. Årsmøtet 2010 la føringer om at

valgkomitè heretter skulle velges for 1 år av gangen, og at styret skulle vurdere antall

medlemmer i aktivitetsgruppa.

I årsmøtet 2011 ble følgende forslag til nye vedtekter behandlet og enstemmig vedtatt før

øvrige saker på sakslista.

1. Formål

VFK skal være et forum for fotointeresserte i Vesterålen, hvor medlemmene gjennom møter,

kurs, utstillinger, ekskursjoner, konkurranser og samarbeid med andre klubber deler og

utvikler sine fotokunnskaper.

2. Medlemskap

VFK er åpen for alle.

3. Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales innen utgangen av mars.

4. Organisasjon

Klubbens organer er årsmøtet og styret.

– Årsmøtet

Klubbens øverste myndighet er årsmøtet.

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar.

Årsmøtet skal behandle:

a. godkjenning av innkalling

b. valg av ordstyrer og referent

c. styrets beretning og regnskap for foregående år

d. fastsetting av kontingent

e. innkomne saker

f. valg av styre

g. valg av revisor

h. valg av to medlemmer til valgkomitè.

Innkalling til årsmøtet gjøres med 3 ukers varsel via e-post.

Forslag til årsmøtet må være innkommet til styret innen 2 uker før årsmøtet avholdes.

Følgende saksdokumenter vedlegges innkallingen:

– styrets årsberetning og regnskap

– valgkomitèens innstilling.

Vedtak på årsmøtet treffes ved simpelt flertall.

Hvert medlem har 1 stemme.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall.

– Styret

Styret består av 5 medlemmer og har følgende sammensetning:

Leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem.

Styret velges av årsmøtet.

Leder velges separat av årsmøtet.

I tillegge velges to varamedlemmer og revisor.

Valg av medlemmer til styret skal fortrinnsvis gjelde for 2 år.

Halvparten av styrets medlemmer, utenom leder, er på valg hvert år.

Styret er beslutningsdyktig når 4 av medlemmene er til stede, herunder leder eller nestleder.

Varamedlemmer har anledning til å delta på alle møter, men vil utenom forfall, kun ha talerett

og ikke stemmerett.

5. Aktivitetsgruppe

VFK skal til enhver tid ha en aktivitetsgruppe, bestående av minst 3 medlemmer. Gruppa skal

bistå styret med planlegging og gjennomføring av konkurranser, fototurer og andre aktiviteter.

Aktivitetsgruppa konstituerer seg selv.

6. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når et flertall av styrets medlemmer, eller 1/3 av

klubbens medlemmer forlanger dette.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er årsak til innkallingen.

Innkallingen skal skje med samme frister som for ordinært årsmøte.

7. Uakseptabel adferd i klubbsammenheng

Ved uakseptabel adferd i klubbsammenheng kan styret gi advarsel og treffe nødvendige tiltak.

8. Oppløsning

Ordinært årsmøte kan ved 2/3 flertall bestemme at klubben skal oppløses, herunder treffe

vedtak om klubbens midler.

ÅRSMØTET FORTSATTE MED FØLGENDE SAKER:


Sak 1. Godkjenning av innkalling

Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Leif Halland

Referent: Aina Olsen Midtun.

Sak 3. Styrets beretning og regnskap

Årsmelding for 2010. Leif Halland refererte. Enstemmig vedtatt.

Regnskap for 2010. Tom Lindbeck refererte. Enstemmig vedtatt.

Sak 4. Fastsetting av kontingent

Gjeldende kontingenter videreføres.

Vanlig kontingent er kr 500,- pr år. For 2. person i samme husstand er prisen kr 250,-.

For pensjoniser og ungdom er kontingenten kr 250,-.

Enstemmig vedtatt.

Sak 5. Innkomne saker

Ingen.

Sak 6. Valg av styre

For valg av styre 2011 har følgende opplysninger vært gitt til valgkomitèen:

Leder Leif Halland på valg

Nestleder Håkon Iversen på valg

Kasserer Tom Lindbeck på valg

Sekretær Aina Olsen Midtun ikke på valg

Styremedlem Karianne Holte ikke på valg

Vara Yvonne Reinholdtsen på valg

Remi Nyheim på valg

Revisor Torbjørn Jentoftsen på valg

Aktivitetsgruppe Oddvar Olsen ikke på valg

Øyvind H Ingvaldsen ikke på valg

Geir Lundli på valg

Remi Nyheim på valg

Raimond Ramstad på valg

Valgkomitè Geir Lundli på valg

Yngve Dyrø på valg

Valgkomitèens forslag til styre for 2011:

Leder Yvonne Reinholdtsen (valgt for 2 år, derav 1. året som leder)

Nestleder Kurt Heggelund (valgt for 2 år)

Kasserer Raimond Ramstad (valgt for 2 år)

Sekretær Aina Olsen Midtun (ikke på valg)

Styremedlem Karianne Holte (ikke på valg)

1. vara Håkon Iversen (valgt for 2 år)

2. vara Geir Lundli (valgt for 2 år)

Revisor Torbjørn Jentoftsen (valgt for 2 år).

Aktivitetsgruppe Øyvind Heglum Ingvaldsen (ikke på valg)

Oddvar Olsen (ikke på valg)

Lars Prytz (valgt for 2 år).

Valgkomitèens forslag ble enstemmig vedtatt.

ETTER ÅRSMØTET FORTSATTE VI MED VANLIG KLUBBKVELD

1. Månedens bilde.

Mette Larsen vant konkurransen.

2. Årets Fotograf for 2010

Geir Lundli vant konkurransen.

3. Årets Fotograf for 2011

Første tema «linjer» skulle leveres i dag.

Leder vil sende ut informasjon om størrelse og kvalitet på bildene som skal innleveres.

Bildene overføres til ny leder.

4. Innlevering av bilder til «Månedens bilde»

Bilder til konkurransen leveres heretter digitalt.

Leder vil komme med nærmere info om kvalitet og størrelse.