Referat årsmøte i Vesterålen fotoklubb 19.02.2015

Årsmøtet startet kl. 20:05

Til stede: 12 medlemmer

Protokollført av Yvonne Reinholdtsen.

Sten Are Nilsen ønsket velkommen til årsmøte

Sak 1: Valg av
møteleder og referent. Sten Are Nilsen foreslått
og valgt til møteleder.
Yvonne
Reinholdtsen foreslått og valgt til referent.

Sak 2: Valg av to personer til underskrift av protokoll

Karen-Anne
Baartvedt og Stein Olav Hogstad foreslått og enstemmig valgt.

Sak 3: Godkjenning av innkalling.

Innkalling
godkjent med anmerkning om at klubben avventer med vedtektsendring om at regnskap og årsmelding skal følge
innkalling.

Sak 4: Årsmelding

Sten
Are Nilsen leste opp årsmeldingen.

Sak 5: Regnskap

Sten
Are Nilsen leste opp regnskapet. Regnskapet godkjent.

Sak 6: Fastsettelse av kontingent.

Forslag:
Kontingenten fortsatt kr. 550.- for voksne. Forslag vedtatt.

Forslag:
Kontingenten fortsatt kr. 275,- for ungdom. Forslag vedtatt.

Forslag:
Kontingenten fortsatt kr. 275,- for familiemedlem nr. 2. Forslag vedtatt.

Forslag:
Kontingenten for trygdede/pensjonister endres til kr. 450,-. Forslag vedtatt.

Sak 7: Valg

Styremedlem:
Kurt Heggelund foreslått og valgt for 2 år. Også valgt til leder for 2015.

Styremedlem:
Raymond Ramstad foreslått. Gjenvalgt for 2 år.

Styremedlem:
Yvonne Reinholdtsen foreslått. Gjenvalgt for 2 år.

Styremedlem: Forslag
Lars Prytz. Valgt for 2 år

Revisor:
Thorbjørn Jentoftsen foreslått. Gjenvalgt for 2 år.

Forslag fra møteleder
på å velge to ny varamedlemmer. Forslag på
Karen-Anne Baartvedt og Stein Olav Hogstad. Begge valgt for 2 år.

Valgkomite: Tom Lindbeck
og Yngve Dyrø tar ikke gjenvalg. Ingen på årsmøtet stiller seg disponibel til valg.
Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte etter sommeren for å velge
valgkomite.

Sak 8: Innmeldte saker

Forslag på
redusert kontingent for leder, sekretær og kasserer.

Vedtak: Godtgjørelse
tilsvarende kontingent på kr. 550.- til leder, sekretær og kasserer.

Årsmøtet vedtok
at medlemmer som ikke betaler kontingent etter 1. purring, ikke regnes som
medlem av klubben. Styremedlemmer som ikke utfører sitt verv blir skiftet ut
ved ekstraordinært årsmøte.

Styrets plikter?

Styret får i oppgave
å lage ett oppsett hvor det presiseres hva som er styrets plikter til neste
årsmøte.

Årsmøtet avsluttet kl. 2220

Karen-Anne Baartvedt
Sign.

Stein Olav Hogstad
Sign.