Referat styremøte 24.02.15

Til stede:
Raymond Ramstad, Stein Olav Hogstad, Kurt Heggelund, Lars Prytz, Karen-Anne
Baartvedt, Yvonne Reinholdtsen og Sten Are Nilsen.

Protokoll
ført av Sten Are Nilsen.

Saksliste:

Valg av vara 1. og 2.

– Forslag; 1. vara: Stein Olav
Hogstad og 2. vara: Karen-Anne Baartvedt. Valgt.

Valg av nestleder

– Forslag: Lars Prytz. Valgt

Valg av sekretær

– Forslag: Sten Are Nilsen. Valgt

Aktivitetsgruppa.

I
2013 ble Leif Halland, Lars Prytz og Tom Lindbeck valgt for 2 år. Følgende er
foreslått: Benny Høines, Leif Halland og Tom Lindbeck. Samtlige har sagt ja, og
styret har enstemmig vedtatt at arbeidsgruppa blir som foreslått.

Styret
planla mars-møtet og Lars Prytz skal ta kontakt med aktivitetsgruppa, slik at
de kan komme i gang med å lage forslag til program for resten av året..

¤ workshop i løpet av våren.

¤ Besøk / Invitere andre klubber på
medlemsmøtene.

¤ Bruktsalg en kveld i løpet av
året.

¤ Sommertur og julebord.

¤ Hjemmeside samt NSFF siden
gjennomgås på ett medlemsmøte.

¤ Medlemmene spørres om hva de vil
ha på møtene.

Info-folder.

Folderen
er utdatert og må oppdateres, rabattavtaler skal tas med. Kurt Heggelund inviterer
medlemmene til å sende inn bilder som viser klubbaktiviteter til bruk i folderen.
Styret velger bilder til folderen blant innsendte bidrag.

Skjema
for innmelding (ansvar Raymond Ramstad)

Nye medlemmer må bli sett og
presenteres, de må også fylle ut et innmeldingsskjema.

Lokalisere
og ta beslag i gamle protokoller.

Hvem sitter på disse? Kurt Heggelund
tar kontakt med tidligere sekretærer.

Stemmerett
(tillegg til vedtekter)

Stemmerett til alle medlemmer som er
16 år eller eldre.

Styrets
plikter (tillegg til vedtekter)

Styret fikk i oppgave av årsmøtet å
lage et oppsett på styrets plikter.

Forslag:
Styret skal foreta den daglige driften av klubben og klubbens møter, styret kan
også delegere møteledelse til medlemmer. Sekretær skal føre møteprotokoll og
besørge klubbens korrespondanse i samråd med styret. Referat fra styre- og
medlems- møter skal være tilgjengelig for medlemmene.

Kasserer
skal føre klubbens regnskap og kreve inn kontingent. Styret skal påse at
klubbens utgifter bli hold innenfor rammer av det evt. vedtatte budsjett.
Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember.

Styret
har fullmakt til å oppnevne utvalg til spesielle oppdrag eller funksjoner.
Styret kan gi retningslinjer for de utvalg som oppnevnes.

Styret
skal føre protokoll med klubbens økonomi og kan il enhver tid kreve fremlagt
klubbens eller de enkelte utvalgs regnskaper.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Tema til
årets fotograf

Følgende forslag er stemt frem som
tema til årets fotograf:

1. Vann

2. Gammelt

3. Broer

4. Rund

Fristen er satt til 2. oktober og det
tillates ett bilde pr. tema.

Økt
aktivitet (Ansvar Kurt Heggelund)

Det
lages en liste med navn og telefonnummer slik at det blir enklere for
medlemmene å be folk med på en spontan tur som ikke er i klubben regi. Lista
legg på vefoto.no. Kurt Heggelund

Tidligere medlemmer inviteres til å
komme tilbake som medlemmer i klubben.

Utstilling
storsentret (Ansvar Lars Prytz)

Rammene
på storsentret bør rulleres, ingen rammer må henge uten bilder i. Bildene må
merkes skikkelig med hvem utstiller er og hvem som kan kontaktes hvis noen
ønsker å kjøpe bilde. Det settes en etikett på baksiden hvor den som henger opp
ett bilde noterer dato for oppheng.

Månedens
bilde

Vinneren av månedens bilde er
automatisk med i juryen for neste månedens bilde.

Det utarbeides en mal slik at juryen
har en felles føring på juryeringen av bildene.

Diverse

Mitt
verste bilde. Forslag på at medlemmene tar med seg bilder som de synes er helt
forferdelig, feil eller tabber
etc.

Nytt
styremøte onsdag 8. april. Møte avsluttet ca. klokken 2100.