Årsmøtet startet kl. 20:02.

Til stede: 11 medlemmer.

Protokollført av Yvonne Reinholdtsen.

Sak 1. Valg
av møteleder og referent. Kurt Heggelund foreslått og valgt som møteleder, Yvonne Reinholdtsen foreslått og valgt til referent.

Sak 2. Valg
av to personer til underskrift av protokoll. Benny Høynes og Sven Fredriksen foreslått og enstemmig valgt.

Sak 3. Godkjenning
av innkalling.
Innkalling godkjent uten anmerkninger.

Sak 4. Kurt
Heggelund leste årsmeldinga.

Sak 5. Raymond
Ramstad leste opp regnskapet.
Regnskapet godkjent.

Sak 6. Fastsettelse
av kontingent for 2016.

Forslag: Kontingenten fortsatt
kr. 550.- for voksne.
Forslag vedtatt.

Forslag: Kontingenten fortsatt
kr. 275,- for ungdom.
Forslag vedtatt.

Forslag:
Kontingenten fortsatt kr. 275,- for familiemedlem nr. 2.
Forslag vedtatt.

Forslag:
Kontingenten for trygdede/pensjonister endres til kr. 450,-.
Forslag vedtatt.

Sak 7. Vedtektsendring: Vedtektene sier at
regnskap og årsmelding skal følge innkalling.

Forslag: Regnskap og årsmelding legges ikke med innkalling men fremlegges
på årsmøtet.
Enstemmig vedtatt.

Vedtektsendring: Styret fikk i oppdrag fra årsmøte 2015 om å
utforme ett oppsett hvor det presiseres hva som er styrets plikter.

Forslag: Styret skal foreta
den daglige driften av klubben og klubbens møter, styret kan også delegere
møteledelse til medlemmer. Sekretær skal føre møteprotokoll og besørge klubbens
korrespondanse i samråd med styret. Referat fra styre- og medlems- møter skal
være tilgjengelig for medlemmene.

Kasserer skal føre klubbens
regnskap og kreve inn kontingent. Styret skal påse at klubbens utgifter bli
hold innenfor rammer av det evt. vedtatte budsjett. Regnskapsåret er fra 1.
januar til 31. desember.

Styret har fullmakt til å
oppnevne utvalg til spesielle oppdrag eller funksjoner. Styret kan gi
retningslinjer for de utvalg som oppnevnes.

Styret skal føre protokoll med
klubbens økonomi og kan til enhver tid kreve fremlagt klubbens eller de enkelte
utvalgs regnskaper.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Sak 8. Valg.
Sven Fredriksen leser opp valgkomiteens innstilling.
Kurt Heggelund foreslått som
leder for ett år. Enstemmig valgt.
Sten Are foreslått gjenvalgt
som styremedlem for 2 år.
Enstemmig valgt.

Valgkomite foreslått Jarle
Solheim og Sven Fredriksen.
Enstemmig valgt.

Årsmøte slutt 20:40