Sortland 2/2-2017

Tilstede: 12 medlemmer

Sak 1 Valg av møteleder og referent

Forslag på
møteleder: Kurt Heggelund. Enstemmig valgt

Forslag på
referent: Sten Are Nilsen. Enstemmig valgt

Sak 2 Valg av to til å underskrive protokoll

Forslag:
Lars Prytz. Enstemmig valgt

Forslag:
Anne Robertsen. Enstemmig valgt

Sak 3 Godkjenning av innkalling

Innkallingen
godkjent.

Sak 4 Årsmelding

Kurt leste
opp årsmeldingen.

Kommentar
til årsmeldingen: Veldig ryddig

Godkjent

Sak 5 Regnskap

Kurt leste opp
og gikk gjennom regnskapet, samt svarte på spørsmål ang. poster i regnskapet

Regnskapet
er revidert og godkjent av Torbjørn Jentoftsen

Det ble ikke
gjort anmerkninger eller stilt spørsmål ang. regnskapet. Regnskapet godkjent.

Sak 6 Medlemskontingent

Foreslått
øket til 600.- for enkeltmedlem, 300.- for familiemedlem nr. 2

Sten Are hadde en kommentar om at
vi må tenke oss om at vi ikke blir for dyr i forhold til hva man får igjen som
medlem.

Det ble argumentert med at
avgiften til NSFF er øket, og at utgiftene til f.eks. julebord var store i
2016.

Det ble
stemt over økningen til 600.- for enkeltmedlem.
Enstemmig vedtatt

Det ble
stemt over økning til 300.- for
familiemedlem nr. 2. Enstemmig vedtatt

Sak 7 Innkommende saker

Ingen innkommende saker.

Sak 8 Valg

Det har de
senere år oppstått en feil i valg- systemet slik at alle er på valg i år
bortsett fra

Sten Are

Følgende ble
valgt av årsmøtet:

Kurt
Heggelund valg til leder for 1 år. Enstemmig valgt

Lars Prytz
valgt til nestleder for 2 år. Enstemmig valgt

Yvonne
Reinholdtsen valgt til styre for 1 år. Enstemmig valgt

Stein Olav
Hogstad valgt til vara styret for 2 år. Enstemmig valgt

Karen Anne Baartvedt valgt til vara styret for 1 år. Enstemmig valgt

Aktivitetsgruppe

Leif Halland
innstilt for 2 år. Enstemmig valgt

Benny Høynes
innstilt for 1 år. Enstemmig valgt

Line
Kristiansen innstilt for 2 år. Enstemmig valgt

Revisor

Torbjørn
Jentoftsen innstilt for 2 år. Enstemmig valgt

Valgkomite

Jarle Solheim innstilt for 1 år. Enstemmig valgt

Sven
Fredriksen innstilt for 1 år. Enstemmig valgt

Årsmøte avsluttet klokken 20:24

Lars Prytz
Sign.

Anne Robertsen
Sign.