Vesterålen Fotoklubb: Referat årsmøte 2023

Sted: Videregående skole

Tid: 02.02.23

Deltakelse: 9

Sakliste

Sak 1: Valg av møteleder og referent.

          Lars valgt som møteleder, og Knut som referent

Sak 2: Godkjenning av innkalling.

          Innkalling godkjent uten innsigelser

Sak 3: Valg av personer til underskriving av protokoll

           Raymond  og  Leif valgt

Sak 4: Årsmelding

          Årsmeldingen presentert av Lars uten innsigelser

Sak 5: Regnskap 2022

          Regnskapet ble gjennomgått av Raymond uten innsigelser

Sak 6: Fastsettelse av kontingent

          Etter noe diskusjon ble kontingenten vedtatt til 500,- som før

Sak 7: Skal vi fortsatt være medlem av Norsk Selskap for fotografi.

Det ble noe diskusjon i denne saken om fordeler satt opp mot kostnad, og etter avstemming ble fortsatt medlemskap vedtatt

Sak 8: Eventuelt

          Ingen saker meldt

Sak 9:  Valg:

På valg var leder for ett år, kasserer for to år, revisor for to år, og valgkomite for ett år

Kasserer: Raymond valgt

Revisor: Torbjørn valgt

Valgkomite: Øyvind og Knut

Leder: Ingen sa seg i utgangspunktet villig til å påta seg ledervervet. Lars meldte seg for nok ett år for å redde klubben, men ville ha med seg styret og klubbmedlemmene til god planlegging av program framover. Det ble derfor fastsatt styremøte for planlegging, og at neste klubbmøtemøte blir idemyldring.

          Raymond Ramstad                Leif Halland